Kết quả khách hàng


Một số kết quả tập luyện của khách hàng trước và sau khi tập


 Chị  Mai Ánh Hằng.

giảm mỡ tăng cơ

Kết quả tập luyện lớp Giảm mỡ tăng cơ tại Gym Newlife

Chị Phạm Thị Đầm: Trước và sau khi tập tại gym Newlife.