Kết Quả Tập Luyện


Một số hình ảnh kết quả tập luyện của khách  Newlife

Cô Nguyễn Ngọc Thiên: giảm vòng bụng 12cm

 

 

Chị Tuyết: Trước và sau khi tập

Chị Phương Uyên: Giảm 6kg6, sau 24 buổi tâp,

Bạn Võ Bạch Tuyết
Sau 36 Buổi tập: Vòng bụng giảm 14,5 cm

Chị Giang: Trước và sau khi tập

Chị Mai Ánh Hằng: trước và sau khi tập

Chị Thư: sau 40 buổi tập giảm 3kg,
Vòng Bụng giảm: 18 cm.

Chị Phạm Thị Đầm